RN prevzala relikvie a zástavu

   V roku osláv stého výročia zjavení Panny Márie fatimským deťom sa 13. decembra 2017 v Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vrícku konala pekná slávnosť. O 10. hodine žilinský diecézny biskup otec Mons. Tomáš Galis spolu s jedenástimi kňazmi celebroval slávnostnú svätú omšu. Privítala ho sestra Alica Marienková, štatutárny zástupca Rodiny Nepoškvrnenej, ktorá pripomenula, že Panna Mária v súzvuku s Pánom Ježišom, ktorý hlásal pokánie, o to znovu prosila fatimské deti. Otec biskup v úvode svätej omše odovzdal sestre Alici pre Rodinu Nepoškvrnenej vzácne dary: zástavu Svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku zhotovenú na Filipínach, ktorú najprv požehnal, a relikvie svätých Františka a Hyacinty.

   Rodina Nepoškvrnenej, ktorá sa už od svojho založenia usiluje napĺňať posolstvo Fatimy, je od roku 2008 začlenená do Svetového apoštolátu Fatimy. Svetový apoštolát Fatimy (SAF) je verejným medzinárodným modlitbovým združením veriacich, ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo Panny Márie. Bol zriadený dekrétom Pápežskej rady pre laikov 7. októbra 2005 na spomienku Ružencovej Panny Márie.
   Otec biskup nás vo svojej kázni pobádal k tomu, aby sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí sa veľa modlia a obetujú, ešte s väčšou láskou a radosťou zapojili do projektu Panny Márie. Hovoril, že výzva Panny Márie na modlitbu a pokánie bola aktuálna nielen v 20. storočí, ale aj dnes v 21. storočí, keď si pripomíname 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime. Spomenul, že 12. a 13. mája 2017 mal tú milosť byť vo Fatime práve vtedy, keď Svätý Otec vyhlásil Františka a Hyacintu Marto za svätých.
   Ďalej zdôraznil, že Panna Mária nás v roku 1925 prostredníctvom sestry Lucie, vtedy žijúcej v kláštore v španielskom Pontevedra, žiadala, aby sme si konali pobožnosť prvých sobôt. Súčasťou tejto pobožnosti je svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba posvätného ruženca a 15 minút rozjímania nad tajomstvami ruženca alebo života Pána Ježiša, a to s úmyslom odčiniť urážky voči nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Márie prisľúbila, že kto si vykoná túto pobožnosť, bude pri ňom stáť v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre spásu duše.
   Otec biskup v kázni spomenul, že vo svojom živote mal možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí už boli vyhlásení za svätých, s matkou Terezou a Jánom Pavlom II. Matku Terezu z Kalkaty stretol ešte počas totality v bývalej NDR. Spýtala sa prítomných kňazov, či sú medzi nimi takí, ktorí by chceli 24 hodín denne žiť pre Ježiša. Otca biskupa Galisa táto jej výzva veľmi oslovila. Snažil sa uskutočňovať toto jej posolstvo a pozval k tomu aj veriacich vo svojej farnosti. Pozýva aj nás k takejto službe lásky pre svätú Cirkev.
   Veríme, že relikvie svätých Františka a Hyacinty sa dostanú k mnohým našim členom, aby sa ich prostredníctvom ešte viac povzbudili pre život modlitby a obety. Všetci môžeme nasledovať vzor svätých detí, ktoré sa do detailov snažili plniť to, k čomu ich pozvala Panna Mária: modliť sa a robiť pokánie za obrátenie hriešnikov, pretože veľa duší prichádza do zatratenia, lebo sa za ne nikto nemodlí.
   Na záver svätej omše sa generálna predstavená sestier satmárok sestra M. Pavla poďakovala za vzácne dary a povedala, že kráčať pod zástavou Panny Márie je pre nás česť, ale aj veľká zodpovednosť.
   Po svätej omši sme sa všetci – kňazi, sestry satmárky, pozvané sestry vykupiteľky aj laici angažujúci sa vo svetovom apoštoláte Fatimy, spolu s otcom biskupom pomodlili rozjímavý posvätný ruženec. Spoločne sme rozjímali o tajomstvách slávnostného ruženca. Obetovali sme ho za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci a na svoje osobné úmysly. Na záver sme obnovili svoje zasvätenie Panne Márii, jej Nepoškvrnenému Srdcu.
   Často sa utiekajme o pomoc k Panne Márii a prosme aj sv. Františka a Hyacintu, aby za nás orodovali u Pána.

Modlime sa:
Nekonečne dobrý Bože,
ty miluješ nevinnosť 
a povyšuješ pokorných, 
prosíme ťa, aby sme na príhovor 
Nepoškvrnenej Matky tvojho Syna 
a nasledujúc svätých Františka 
a Hyacintu, 
ktorí ti slúžili v jednoduchosti srdca, 
mohli vojsť 
do nebeského kráľovstva. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.

Sr. M. Jaroslava

Obsah