Rodina Nepoškvrnenej 2/2019

* Úvod
* Archív
Obsah

* Odpustky
* Buďte svätí,
  lebo ja som svätý
* Veľmi vás potrebujeme
* Traja synovia pri oltári
* Panna Mária
   — Rozväzovačka uzlov
* Koclířov — znamenie čias
* Fatima stále aktuálna
* Svedectvá a spomienky
* Ohlasy
* Svedectvá z kríža
* Apoštolské požehnanie
  členom RN v pdf


Najvyšší a večný kňaz

Ty, Kriste, večný Veľkňaz náš,
kňazom si novej zmluvy,
len tebe poctu vzdávame,
len tebe patrí vďačnej lásky spev.
Prichádzaš v sláve Otcovej
a nad zlobou sa zmilúvaš,
do lona Panny prichádzaš,
taký chudobný a v poslušnosti.
Ty ničíš, čo je dávno minulé,
so svetlom slávy ladíš svet,
Otec aj Duch ťa dobre pomazal,
medzi kňazmi vždy prvý si.
Ty sám si čistá obeta,
veď z lásky pre nás leješ krv,
darúvaš v láske, nech sú synovia
zmierení s Otcom v radosti.
Si našej spásy obetou,
keď na oltároch dávaš sa;
i prísediaci trónu Otcovmu
vymáhaš pre nás milosť, jediný.
Sláva ti, Kriste, Veľkňaz najvyšší,
nech sláva je aj Otcovi,
ty, ktorý žiješ, darúvaš,
naveky vekov vládneš s ním. Amen.

Liturgia hodín
sviatok nášho Pána Ježiša Krista
Najvyššieho a večného kňaza
 


   Sv. kňaz Ján Mária Vianney pri jednej príležitosti povedal: „Životy niektorých svätých nezačínali vždy dobre, ale skončili najlepšie.“ Pri týchto slovách som si uvedomila, že to je výzva pre každého z nás, aby sme na sebe stále duchovne pracovali a keby prišlo čokoľvek, nevzdávali sa. Pán nepozerá na to, aký bol náš začiatok, ale ako žijeme a snažíme sa o svätosť teraz.
   Pán očakáva každý deň zmenu nášho života k lepšiemu, každý deň očakáva naše modlitby, naše správne postoje, náš život upriamený na neho v službe druhým.
   Zdajú sa nám niekedy naše modlitby, naše obety veľmi ťažké? Zdá sa nám, že už nemajú zmysel? Nedajme sa znechutiť! Vytrvajme v modlitbe, vytrvajme v konaní dobra, vytrvajme v láske k Bohu a k ľuďom. Dôverujme, že Pán vie o našich problémoch, o našich ťažkostiach, že vie o našich chorobách a pomáha nám ich zvládať, pomáha nám ich premeniť na naše posvätenie a posvätenie tých, ktorí sú nám zverení.
   Prežívame obdobie kňazských vysviacok, kedy môžeme naše modlitby a obety predkladať Pánovi práve za novokňazov, ako aj za všetkých kňazov, ktorí nám denne slúžia a vyprosujú svojimi modlitbami veľa milostí pre tento svet.
   Pri stretnutí s mnohými kňazmi pri zmienke o Rodine Nepoškvrnenej hneď z ich úst zaznejú slová: „Áno, dostal som obrázok, kde sa za mňa členovia Rodiny Nepoškvrnenej modlia a obetujú.“ Nech nás toto krásne vyznanie o členoch RN povzbudzuje k tomu, aby sme kňazov nesúdili, ale sa za nich modlili. Práve týmto sa môžeme posunúť vpred na osobnej ceste svätosti.

Sr. M. Timotea
 

  „Kiež Boží ľud podporuje kňazov modlitbou. Je to vaša zodpovednosť pomáhať kňazom... Nikdy sa neunavte modliť sa za vašich kňazov.“

Pápež František

   Ó, Panna Mária,
odovzdávame ti našu mládež
a zvlášť mladých
pozvaných nasledovať tvojho Syna.
Ty poznáš, koľko ťažkostí musia premôcť,
koľko zápasov, koľko prekážok.
Pomôž vysloviť im svoje „áno“
na Božie volanie,
ako si ty urobila na ponuku anjela.
Pritiahni ich blízko k svojmu srdcu,
aby mohli pochopiť s tebou krásu a radosť,
ktorá ich čaká,
keď ich Všemohúci povolá do svojej blízkosti,
aby ich ustanovil za svedkov svojej lásky
a urobil ich schopnými potešovať Cirkev
svojím zasvätením.
Ó, Panna Mária,
vypros pre nás všetkých,
aby sme sa mohli radovať s tebou
a vidieť, že láska,
ktorú priniesol tvoj Syn, je prijatá,
ochraňovaná a opätovaná.
Daj, aby sme uvideli
aj v našich dňoch
zázraky tajomného pôsobenia Ducha Svätého.

Sv. Ján Pavol II.