Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne 

je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým v pokročilom štádiu choroby. Od decembra 2005 nepretržite poskytuje komplexnú ošetrovateľskú a lekársku starostlivosť pacientom na 14 hospicových lôžkach.

Od decembra 2005 do konca roku 2009 bolo do Hospicu prijatých 379 pacientov, z ktorých 308 prešlo do večnosti a 61 pacientov bolo prepustených v zlepšenom a stabilizovanom stave späť do domáceho prostredia alebo do nejakého sociálneho zariadenia.

Do hospicu sú prijímaní prednostne pacienti z Trenčianskeho kraja, ale môžu byť prijatí pacienti i z iných krajov Slovenskej republiky. Jediným kritériom prijatia sú zdravotné indikácie a slobodný informovaný súhlas pacienta. Najčastejšou indikáciou je pokročilé štádium onkologického ochorenia.

Pre udržanie krásneho diela lásky, snažiaceho sa o zachovanie ľudskej dôstojnosti v ťažkej a pokročilej chorobe, je potrebné neustále hľadať nové zdroje krytia prevádzkových nákladov, keďže platby zdravotných poisťovní nepokryjú ani polovicu prevádzkových nákladov.

Ponúkame Vám možnosť spolupodieľať sa na financovaní hospicu a zároveň Vás o túto formu pomoci prosíme...

Ak Vám Vaše možnosti dovoľujú a chcete pomôcť s pokrytím nákladov spojených so zabezpečením starostlivosti o pacientov Hospicu, môžete tak spraviť:

S vďakou

 HOSPIC MILOSRDNÝCH SESTIER
Súvoz 739, 911 01   Trenčín

web: http://hospic.satmarky.sk
e-mail: pomoc-hospicu@satmarky.sk

prevádzkovateľ:
Refugium n.o.