Foto:  Archív RN

Rodina Nepoškvrnenej je združenie chorých, ale aj zdravých ľudí, ktorí sa rozhodli sa vzájomne podporovať, pomáhať si a spájať sa vo vzájomnej modlitbe sv. ruženca každý deň o 15. hodine.


Cieľ Rodiny Nepoškvrnenej

Cieľom Združenia je predovšetkým zjednotiť sa s trpiacim Spasiteľom a vo viere spolu s Kristom niesť svoj osobný kríž.

Čo nás spája?

  • snaha dôsledne žiť evanjelium
  • žiť a cítiť s Cirkvou
  • ochota niesť svoj kríž
  • snaha o dennú modlitbu posvätného ruženca na spoločné úmysly
  • stretnutie pod krížom o 15.00 hodine – krátka adorácia pod krížom, Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu za všetkých, ktorí patria do Rodiny Nepoškvrnenej, za chorých a opustených na celom svete.

Našim ústredným sviatkom je 8. december, slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.V tento deň s hlbokou dôverou zverujeme seba, svoje rodiny a celú Rodinu Nepoškvrnenej pod mocnú ochranu našej nebeskej Matky.  

Spoločné úmysly našich modlitieb:

  • za Svätého Otca, biskupov a kňazov
  • za bohoslovcov, rehoľníkov, rehoľníčky a mládež
  • za hriešnikov, telesne aj duševne chorých a za duše v očistci

 Každý si môže k týmto spoločným úmyslom pripojiť svoje vlastné úmysly.


Sláva Bohu a Nepoškvrnenej