Aktuálne...


17.11. 2021

Naša knižná ponuka pre Vás

Ponúkané publikácie si môžete OBJEDNAŤ TU.  Vo formulári si vyberte konkrétne knihy, prípadne sviečku (svička sv. Jozefa a sv. Michala sú vyobrazené vo formulári) a napíšte presný počet. 

Bartolomej Longo


Počet strán: 200

Dobrovoľný príspevok: 5, 00€

Veľkosť sv. Michale archanjela

Počet strán: 168

Dobrovoľný príspevok: 5,00€

Mesiac k úcte sv. Jozefa

Počet strán: 144

Dobrovoľný príspevok: 5,00 €

Novéna k Panne Márii z Pompejí

Počet strán: 56

Dobrovoľný príspevok: 1,00 €

Čítať viac o našej ponuke a knihách môžete TU


15.11. 2021

KALENDÁR RN V PONUKE


12.10. 2021

Členova RN sa zišli na duchovnej obnove

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa zišli na duchovnej obnove v Čičmanoch. Duchovná obnova pod vedením otca Ľuboša Václaveka sa začala 7. októbra 2021 vo štvrtok, v deň spomienky Ružencovej Panny Márie, a ukončená bola v nedeľu 10. októbra. Téma obnovy bola Návrat k prvotnej láske.

V prvý deň na spomienku Ružencovej Panny Márie sa po svätej omši, ktorá bola o 17. 30 hod. všetci zídení spolu pomodlili Supliku – prosebnú modlitbu k Panne Márii Pompejskej, ktorú sa veriaci spoločne modlia v Bazilike Ružencovej Panny Márie v Pompejach 8. mája a na prvú októbrovú nedeľu počas dvoch veľkých pútí.

V sobotu pri svätej omši počas kázne otec Ľuboš hovoril o Panne Márii, ktorú si členovia RN uctievajú ako Matku. Povzbudil nás k tomu, aby sme sa pozerali na to, ako Mária žila: zachovávala Božie slovo, zveľaďovala a uvádzala ho do života. Všetkých účastníkov  duchovnej obnovy povzbudil k rozjímaniu nad Božím slovom. Povedal, že ani rozjímanie by nestačilo, keby sme Božie slovo neuvádzali do života, a keby nás neviedlo k obráteniu a premene života.

Počas celej duchovnej obnovy otec Ľuboš rozoberal, čo všetko bráni tomu, aby sme svoje srdce otvorili Božej láske a poukazoval na to, aby sme sa vrátili k prvotnej láske, ktorá je živá, nie iba formálna. V jednej z prednášok položil otázku, ktorá sa dotýkala nás všetkých: „Kde sme zanedbali lásku v službe RN a zanechali tak prvotnú lásku? Samotná charitatívna pomoc by nestačila, ak by sme v združení RN neboli otvorení Božej láske.“

Chvála Bohu a Nepoškvrnenej za všetky dary a milosti, ktoré sme od Pána dostali počas tejto duchovnej obnovy.


Prvé formačné stretnutie dobrovoľníkov

15. 9. 2021

Dobrovoľníci RN sa stretli na prvom formačnom stretnutí v Dome Xaver, bývalom seminári banskobystrickej diecézy, v Badíne. Stretnutie pod vedením vdp. Ivana Moďoroši, duchovného správcu Centra univerzitnej pastorácie v Martine, sa uskutočnilo v dňoch od 3. do 5. septembra 2021. Téma prednášok bola: Panna Mária.

Spoločný program sa každý deň začínal modlitbou posvätného ruženca. V prednáškach o Panne Márii otec Ivan Moďoroši hovoril o sviatkoch a tajomstvách Panny Márie. Rozobral viaceré tajomstvá, ktoré nám priblížil aj prostredníctvom ikon. 

V nedeľu sa na záver stretnutia vo svätej omši prihovoril vdp. Moďoroši dobrovoľníkom v kázni slovami: „Je dôležité, aby sme boli vyvážení vo svojom duchovnom živote, aby sme svojím srdcom boli pri Pánovi a svojimi nohami pevne stáli na zemi, pretože Boh nás posiela preto, aby prostredníctvom nás konal vo svete. Aj keď sa cítime slabí a hriešni, ale Boh aj prostredníctvom nás oslovuje iných ľudí.


Stretnutie so sv. Otcom

15. 9. 2021

Svätý Otec František navštívil v dňoch od 12. – 15. septembra 2021 Slovensko. Heslom tejto návštevy s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom sa priblížil veriacim Slovenska, osobitne aj členom RN.

V homílii Svätého Otca, ktorú predniesol na svätej omši v Šaštíne v posledný deň svojej návštevy 15. 9. 2021 na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, hovoril o tom, že Mária je Matkou, ktorá nám daruje Syna Ježiša. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Svätý Otec povedal, že na Máriu môžeme hľadieť ako na vzor viery a upozornil na tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo a súcit.

Mysliac na cestu Svätý Otec František hovoril o Márii, ktorá žila svoj dar ako poslanie, cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť z domu. Celý jej život bude cestou za jej Synom, až do cieľa, na Kalváriu. Mária neustále kráča. Pápež František nás prosil, aby sme sa ani my nezastavovali na našej púti lásky k Bohu, ale aby sme zostali na ceste.

Máriina viera je prorockou vierou. Svojím životom je mladé nazaretské dievča proroctvom Božieho diela v dejinách a jeho milosrdného konania. „Ako nepoškvrnená Panna, je Mária ikonou nášho povolania: ako ona, aj my sme povolaní byť svätými a nepoškvrnenými v láske, stávajúc sa obrazom Krista,“ povedal Svätý Otec. Jeho ďalšie slová sú pre nás veľkou výzvou: „Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať‘, kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu evanjelia, ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, ktorí zjavujú bratský život, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti, ktorí chránia a zachovávajú život“.

„Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná,“ povedal Svätý Otec. „Súcitná Matka, ktorá zbiera naše slzy, a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, Bolestná Matka, jednoducho zostáva pod krížom.“ Svätý Otec volá aj nás, aby sme sa otvárali viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže.

Svätý Otec František pozýva aj nás všetkých, osobitne aj členov RN k takejto viere, viere akú mala Mária, Nepoškvrnená. Prijmime jeho výzvu a vykročme s Máriou a Jozefom za Kristom.


Pripojte sa k septembrovej pobožnosti k sv. Michalovi, archanjelovi spolu s nami...

25.8. 2021

AJ TENTO ROK VÁS POZÝVAME K MODLITBE SEPTEMBROVEJ POBOŽNOSTI K SV. MICHALOVI, ARCHANJELOVI

Od 1. septembra Vás pozývame k spoločnej mesačnej modlitbe k sv. Michalovi, archanjelovi podľa vydanej knihy ako prípravu na jeho sviatok – 29. septembra. Túto pobožnosť sa môžete modliť nielen v tomto mesiaci, ale kedykoľvek.

Ak ešte nemáte knihu Veľkosť svätého Michala, archanjela, môžete si ju objednať na adrese Rodiny Nepoškvrnenej alebo e-mailom.

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej20.6. 2021


Rodina Nepoškvrnenej oslávila 30. výročie schválenia

8.6. 2021

 Martine sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo farnosti Martin – Sever 8. júna 2021 pri príležitosti 30. výročia schválenia Rodiny Nepoškvrnenej uskutočnilo stretnutie jej členov. V úvode stretnutia sa všetkým prihovorila generálna predstavená sestier satmárok, sestra Pavla Draganová. Pripomenula vznik RN a vyzdvihla osobnosť a život zakladateľky, sestry Bernadety Pánčiovej: „V živote sestry Bernadety sa ukázalo, že má prorockého ducha. V jej živote sa splnili slová Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý v apoštolskej exhortácii Vita consecrata napísal, že aj veriaci laici majú mať aktívnu účasť na zasvätenom živote. Rodina Nepoškvrnenej má účasť na živote našej Kongregácie.“


 8. júna oslávime 30 rokov schválenia Rodiny Nepoškvrnenej

29.5. 2021

Rodinu Nepoškvrnenej oficiálne schválil svätý pápež a člen RN Ján Pavol II. 8. júna 1991 na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pri tejto príležitosti sa 8. 6. 2021 (utorok) v Martine v Kostole Sedembolesntnej Panny Márie uskutoční spoločné stretnutie členov RN v obmedzenom počte. Nakoľko epidemiologická  situácia  nedovolí všetkým, ktorí po tom túžia sa stretnúť, môžete sa k nám pridať prostredníctvom Rádia Lumen, ktoré naživo odvysiela celý priebeh stretnutia v čase od 16.30 do 19.30 hod. Strávte tento čas spolu s nami v modlitbe a vďake.

Ďakujeme Pánu Bohu a Nepoškvrnenej za vznik Združenia RN a jeho duchovné pôsobenie a činnosť od roku 1975, kedy bolo založené zakladateľkou RN sestrou Bernadetou Pánčiovou, a za jeho schválenie v roku 1991. Ďakujeme všetkým členom RN za ich modlitby za Svätého Otca, otcov biskupov, duchovné sprevádzanie novokňazov, za duchovné kytice, aj za všetky modlitby, ktoré ste prednášali Pánu Bohu v roku 2020 -2021, keď sa mnohí zapojili do modlitby Pompejskej novény a posvätného ruženca v tomto mesiaci máj za ukončenie pandémie. Veľká vďaka patrí všetkým horliteľom, ktorí pracujú pre dielo RN a jeho šírenie na mnohých miestach na našom Slovensku aj v zahraničí. Bez vašej pomoci by toto dielo nemohlo rásť a nemohli prichádzať medzi nás noví členovia. Taktiež ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom za  pomoc pri mnohých akciách a ich službu pre chorých.                                    Vďačné sestry satmárky z RN


Máj bude mesiacom mariánskej modlitby za ukončenie pandémie

1.5. 2021

Vatikán 22. apríla (TK KBS)

 Podľa srdečného želania Svätého Otca máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom: „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu (Sk 12,5)“. Informovala o tom Pápežská rada pre podporu novej evanjelizácie. Zdôraznila, že táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby ruženca veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie. Modlitba ruženca bude prebiehať v tridsiatich svätyniach po celom svete. Bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00 (rímskeho času).

Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája.Prajeme požehnané veľkonočné sviatky

3.4. 2021

Pravé svetlo zmŕtvychvstalého Krista,
moc jeho obetujúcej sa lásky nech Vám svieti na životnej ceste a zaplní každú tmu a prázdnotu srdca.
Nech v Ježišovom prebodnutom a víťaziacom Srdci zažijete pravú milosrdnú lásku, pokoj a skutočné šťastie.
Požehnanú Veľkú noc na príhovor Nepoškvrnenej
prajú a v modlitbách vyprosujú
          

sestry satmárky
        z Rodiny Nepoškvrnenej


Novéna k sv. Jozefovi

10.3.2021

Pozývame vás k modlitbe novény k sv. Jozefovi.

Od 10. 3. sme sa začali modliť túto novénu k sv. Jozefovi. Ak máte záujem pridajte sa k nám. Celé znenie novény nájdete tu:Paškál

3.3. 2021

Ďakujeme za Váš prejavený záujem o sviečku - paškál. Vďaka Vašej pomoci sa všetky minuli. Tento rok už nie je možné si ho objednať. Ak máte záujem, ponúkame Vám sviečku sv. Michala s knihou o sv. Michalovi, ktorých máme dostatok. Aj touto sviečkou a knihou môžete niekoho veľmi potešiť a hlavne sa k nemu modliť o ochranu pre Vás a Vašu rodinu.
Objednávky prijímame na adrese: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


11. FEBRUÁRA 2021 OSLÁVIME 29. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

10.2. 2021

Drahí členovia, mariánski ctitelia a všetci, ktorí sa chcete k nám pridať

Pripojte sa k nám k sláveniu 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej. Svätý Otec nás vo svojom posolstve venovanému tomuto dňu pozýva, aby sme venovali osobitnú pozornosť chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, mysliac predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu. Čítať ďalej


Požehnané a milostiplné sviatky

24.12. 2020

„Zotrvať v tichu pred jasličkami: toto je pozvanie k Vianociam. Vyhraď si trocha času, choď k jasličkám a zotrvaj v tichu. A budeš cítiť a vidieť prekvapenie. “

Pápež František

Prajeme Vám, aby sa vo Vašich srdciach narodil malý Ježiš - Kráľ pokoja. Nech sa v jeho rukách Váš život stáva znamením nádeje pre svet a nech Vás jeho svätá Matka, Panna Mária, vedie a chráni od každého zla. Milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2021 vám vyprosujú 

sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


Ďakujeme všetkým, ktorí sa pripojili k Pompejskej novéne

7.12. 2020

Ďakujeme všetkým členom RN, všetkým mariánskym ctiteľom, rôznym spoločenstvám aj všetkým vám, ktorí ste sa v tomto roku už dvakrát zapojili do modlitby Novény k Panne Márii z Pompejí za odvrátenie a ukončenie epidémie.

Naďalej vás prosíme, aby ste dôverujúc Matke, vytrvali v modlitbe na tento úmysel. Modlime sa aj za tých, ktorí to v tomto čase najviac potrebujú. Myslime v modlitbe a obetovaní svojich ťažkostí na tých, ktorí stratili svojich blízkych, na zdravotníkov, na tých, ktorí prežívajú obavy a strach. 

ZVERME SA POD MOCNÝ OCHRANNÝ PLÁŠŤ NEPOŠKVRNENEJ 

V deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie – 8. decembra vás pozývame, aby ste zverili seba, svoje rodiny, členov Rodiny Nepoškvrnenej, naše Slovensko aj celý svet pod ochranný plášť Nepoškvrnenej Matky, Panny Márie. 

Modlitbu odovzdania sa Panne Márii, jej Nepoškvrnenému Srdcu, sa denne modlíme. Urobme to aj v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je hlavným sviatkom Rodiny Nepoškvrnenej. Modlime sa denne ruženec, a prizvime k tejto modlitbe aj iných, aby sa s nami modlili, alebo sa aj stali našimi členmi. Pozývajme ľudí aj k modlitbe Novény k Panne Márie z Pompejí.

Mária je našou Matkou, ktorá nás vedie k Ježišovi. Ona prechádzala radosťami aj bolesťami života na zemi, tak ako aj my. Nepoškvrnená vo svojom živote vždy napĺňala Božiu vôľu. A toto Mária učí aj nás – prijať Boží plán, ktorý má Boh s nami, a odovzdať sa do Božích rúk vo všetkých skúškach, ktorými v živote prechádzame.

S láskou na vás všetkých pamätáme vo svojich modlitbách. 9. decembra bude v kaplnke vo Vrícku slúžená svätá omša za všetkých členov RN.

 sestry satmárky z RN


Pozvanie k spoločnej modlitbe

29.9. 2020


Pripojte sa k septembrovej pobožnosti k sv. Michalovi, archanjelovi spolu s nami...

29.8 2020

Od 1. septembra Vás pozývame k spoločnej mesačnej modlitbe k sv. Michalovi, archanjelovi podľa vydanej knihy ako prípravu na jeho sviatok – 29. septembra.Ak sa nestihnete zapojiť k pobožnosti k sv. Michalovi, archanjelovi spolu s nami od 1. septembra, môžete sa ju modliť kedykoľvek.

Knihu si môžete objednať na adrese Rodiny Nepoškvrnenej vo Vrícku.

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej
Veľkosť svätého Michala, archanjela 

Našou novinkou je kniha Veľkosť sv. Michala, archanjela – mesačná pobožnosť v ťažkých situáciách. Ide o slovenský preklad diela, ktoré otvára srdce pre úctu k sv. Michalovi, archanjelovi. Podnetom na vydanie tejto tridsaťdňovej pobožnosti k sv. Michalovi bolo odporúčanie Svätého Otca Františka, aby sme sa obracali na Pannu Máriu a sv. Michala, archanjela, a tak vyprosovali ochranu pre Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil od Boha a vzájomne rozdelil. V knihe nájdete tematicky rozdelené myšlienky o veľkosti sv. Michala na každý deň spolu s modlitbami a úlohou.

Knihu si môžte objednať na adrese Rodiny Nepoškvrnenej alebo mailom : rodinaneposkvrnenej@gmail.com


Duchovná obnova pre našich chorých

23.8 2020

Naším poslaním je aj služba našim chorým vo forme organizovania duchovných obnov. Aj tento rok sme zorganizovali  duchovnú obnovu pre chorých členov Rodiny Nepoškvrnenej. Konala sa od 20. – 23. augusta 2020 vo Vrícku pod vedením vdp. Dušana Mončeka.  Hlavná téma prednášok bola : Ako máme žiť v Božej vôli a odkiaľ k tomu čerpať silu, 

Otec Dušan hovoril o svätom Vincentovi de Paul, ktorý vo svojom živote vykonal veľké dielo, veľkú obnovu pre Francúzsko i celú Európu vďaka tomu, že vždy, keď pocítil podnet zo strany Boha, okamžite začal konať. Na rozdiel od nás, keď my niekedy na to zabúdame. Tomuto postoju k Božej vôli nás učil aj Pán Ježiš, ktorý v čase strávenom v tichom rozhovore so svojím Otcom spoznával jeho vôľu a hneď podľa nej aj konal. Napríklad, tak aj po čase strávenom v modlitbe vyvolil apoštolov. Ak sa o toto snažíme, vstupujeme do jednoty s Božou vôľou. 

Otec Dušan sa prihováral chorým aj tým, ktorí prišli spolu s nimi: „Ak sa rozhodnete pre takýto postoj plnenia Božej vôle vo vašom živote, Boh si vás môže použiť pre svoj plán. Môže cez vás urobiť veľké veci. Ak všetko konáte s Ježišom, vydáte svedectvo. Keď sa rozhodnete pre takýto postoj, už tak ľahko nezhrešíte.“


Sestra Bernadeta - prvá žena v Záhrade osobností v kláštore pod Znievom

15.8 2020

Na slávnosť nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta 2020, bratislavský pomocný biskup. Mons. Jozef Haľko po slávnostnej svätej omši, ktorá bola o 15.00 hod., odhalil pamätnú tabuľu zakladateľke Rodiny Nepoškvrnenej sestre Bernadete Pánčiovej – prvej žene v Záhrade osobností pri prepoštskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Kláštore pod Znievom. 

K pamätným tabuliam, okrem tých, ktoré tam už sú (Don Titusovi Zemanovi, Mons. Jozefovi Valkovi, Gorazdovi Zvonickému, J. Em. Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi), pribudla ďalšia – sestre M. Bernadete Pánčiovej. Čítať ďalej...


Pripojte sa k modlitbám za novokňazov

25.5 2020

Jedna z aktivít členov Rodiny Nepoškvrnenej je duchovná pomoc novokňazom, ktorá sa začala v roku 1979. Chorí si veľmi uvedomujú potrebu svätých kňazov, ale aj náročnosť ich služby v dnešnom svete. Preto sa  po zrelom uvážení hlásia niektorí členovia, ktorí majú záujem obetovať do konca svojho života svoje modlitby a obety za niektorého z novokňazov. Adresy členov potom podľa počtu novokňazov posielame do jednotlivých seminárov a rehoľných spoločenstiev. 

Tí, ktorí by mali záujem o takéto duchovné sprevádzanie novokňaza, pošlite svoje meno a adresu do RN, alebo sa nahláste telefonicky či e-mailom.


Rodina Nepoškvrnenej oslavuje 45 rokov.

18.5. 2020

SLÁVENÍM SVÄTEJ OMŠE PROSTREDNÍCTVOM RÁDIA LUMEN SME SI PRIPOMENULI JUBILEUM 

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadlo na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN sa slávila 16. mája 2020 o 8.30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Čítať ďalej ...


Corona vírus - aktuálna situácia vo svete

Aktuálna situácia ohľadne pandémie corona vírusu zasiahla takmer celý svet. Ani nás a našich členov nenecháva táto situácia ľahostajných a neustále pamätáme v modlitbách na ľudí chorých, ale aj na všetkých, ktorí pomáhajú túto situáciu zmierňovať. 

Prosíme, nezostaňte len pri prečítaní tejto správy, ale zoberte do rúk ruženec a modlite sa. K tomu by nás určite vyzvala aj zakladateľka RN sr. M. Bernadeta Pánčiová. Spojme sa všetci spolu do modlitby NOVÉNY K PANNE MÁRII S POMPEJÍ.


V modlitbách spojené sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

 

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej!


Ďakujeme spoločnosti WebSupport za pomoc pri spravovaní tejto stránky